Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła zmiany w przygotowywanym naborze skierowanym do małych i średnich przedsiębiorców. Zmianie uległy założenia dotyczące spadku obrotów przez te podmioty.

Zmiany dotyczą naboru do projektu skierowanego do sektora HoReCa (hotelarskiego oraz gastronomicznego), turystyki i kultury (A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności).

Jak informuje PARP, prace nad dokumentacją dotyczącą tegorocznego naboru są już na końcowym etapie. Ostateczne założenia mają zostać opublikowane w dniu ogłoszenia naboru dla MŚP. W wyniku prac nad dokumentacją zmianie uległy zapisy dotyczące spadku obrotów przez przedsiębiorstwa z sektora HoReCa uprawniające do uczestnictwa w programie i otrzymywania bezzwrotnych dotacji. Projekt obejmuje te sektory, które w największym stopniu zostały dotknięte pandemią COVID-19.

Zgodnie z zapisami zawartymi w obecnie opracowanej dokumentacji, w planowanym naborze KPO HoReCa, przedsiębiorca (mikro, mały, średni) będzie zobowiązany wykazać, w roku 2020 lub 2021, spadek obrotów na poziomie co najmniej 30%, liczony rok do roku. Odnotowanie minimalnego progu spadku obrotów ma na celu zidentyfikowanie tych przedsiębiorstw, które rzeczywiście doświadczyły znaczących trudności finansowych w wyniku pandemii.

Planowane ogłoszenie naboru do projektu to początek kwietnia bieżącego roku.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

Bezzwrotną dotację z KPO można pozyskać na wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym roboty budowlanezakup maszyn i urządzeń, „zieloną” transformację (GOZ, OZE), zakup i wdrożenie technologii cyfrowych (oprogramowanie).

Aby móc zostać objętym programem przedsiębiorca będzie musiał spełnić kilka wymagań. Przede wszystkim, wspomniany wcześniej spadek obrotów w roku 2020 lub 2021 (dotychczas w wysokości co najmniej 30%), a także posiadać wolny limit pomocy de minimis.

Fot. Pexels from Pixabay