Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023”, podając dane dotyczące grudnia 2023 r. Ogólny klimat koniunktury dla handlu w porównaniu z listopadem nieco się pogorszył. Lekką obniżkę nastrojów w porównaniu z listopadem zgłaszają również przedsiębiorcy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.

Gorsze nastroje w handlu

W przypadku handlu detalicznego mamy w grudniu do czynienia z pogorszeniem ogólnego klimatu koniunktury w porównaniu z listopadem – wskaźnik wyniósł -1,9 pkt, wobec -0,2 pkt miesiąc wcześniej. W przypadku handlu hurtowego wskaźniki te wyniosły odpowiednio -2,1 pkt wobec -0,9 pkt przed miesiącem.

Warto zaznaczyć, że w porównaniu z grudniem 2022 r. obie sekcje notują jednak znaczną poprawę nastrojów. W przypadku detalu rok wcześniej wskaźnik wyniósł -11,3 pkt, w przypadku hurtu było to -9,6 pkt.

Lepsze humory w hotelarstwie i gastronomii

Sekcja „zakwaterowanie i gastronomia” notuje poprawę nastrojów w grudniu wobec listopada: -6,5 pkt vs. -9,4 pkt. oraz znaczną poprawę w ujęciu rok do roku – wtedy było to -19,5 pkt.

image

Jak czytamy w opracowaniu, w grudniu jednostki ze wszystkich prezentowanych obszarów gospodarki (poza sekcją zakwaterowanie i gastronomia) oceniają koniunkturę podobnie lub gorzej niż przed miesiącem. W przypadku danych wyrównanych sezonowo, w większości obszarów wskaźnik ten jest na poziomie zbliżonym do sygnalizowanego w ubiegłym miesiącu.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich obszarach, poza handlem detalicznym, znajduje się poniżej średniej długookresowej. Jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (plus 18,9) oraz informacja i komunikacja (plus 12,1) jako jedyne oceniają koniunkturę pozytywnie, choć poniżej średniej długookresowej (odpowiednio plus 25,6 i plus 18,0).

Najbardziej pesymistyczne oceny formułują podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe (minus 14,4) oraz budownictwo (minus 13,2). W skali roku we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki zauważalny jest istotny spadek uciążliwości bariery związanej z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (szczególnie w sekcjach budownictwo oraz zakwaterowanie i gastronomia).

Również zdecydowanie rzadziej niż przed rokiem zgłaszana jest bariera kosztów materiałów w budownictwie oraz niedoboru surowców, materiałów i półfabrykatów (z przyczyn pozafinansowych) w przetwórstwie przemysłowym.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej obliczany jest jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na pytania z ankiety miesięcznej dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Przyjmuje wartości od -100 do +100, przy czym wartości poniżej zera są oceniane jako negatywne (wskazujące na gorszą koniunkturę), a powyżej zera – jako pozytywne (wskazujące na dobrą koniunkturę). Wskaźnik przyjmujący wartość równą zero oznacza sytuację, gdy koniunktura nie zmienia się.

Źródło: wiadomoscihandlowe.pl